ALGEMENE VOORWAARDEN BLOOVI BV
 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bloovi bv aan haar klant(en) levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Bloovi bv, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Bloovi bv. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van Bloovi bv, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Bloovi bv.

2. De aanvaarding en dus elektronische ondertekening van de offerte (via onze online tool) betekent een opdrachtbevestiging door de klant aan Bloovi bv. Wij gaan vervolgens aan de slag. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Bloovi bv daaraan niet gebonden, tenzij mits uitdrukkelijk akkoord van Bloovi bv.

3. Bloovi bv kan niet aan de uitgebrachte offerte en/of opdrachtbevestiging worden gehouden, indien de offerte en /of opdrachtbevestiging, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Bloovi bv is niet aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit.

4. Bloovi bv heeft de mogelijkheid om opdrachten toe te wijzen aan éénieder van de consultants die voor rekening van Bloovi bv werken en is ook vrij om de ene consultant te vervangen door een andere, zonder dat de klant zich tegen zulke beslissing kan verzetten. Bloovi bv heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere consultants die geen deel uitmaken van Bloovi bv voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

5. Bloovi bv verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Bloovi bv zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Bloovi bv is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. die Bloovi bv overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bv.

7. Alle prestaties van Bloovi bv zijn middelenverbintenissen. Bloovi bv is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
Bloovi bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van zijn of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Bloovi bv zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Bloovi bv of een aangestelde

De aansprakelijkheid van Bloovi bv met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Bloovi bv. De totale aansprakelijkheid van Bloovi bv, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Bloovi bv werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Bloovi bv geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Bloovi bv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Bloovi bv en de klant, factureert Bloovi bv haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat Bloovi bv van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. Bloovi bv behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.

9. Alle gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

10. Een samengestelde prijsopgave/pakketprijs verplicht Bloovi bv niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

11. De facturen van Bloovi bv zijn betaalbaar uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij contractueel anders overeengekomen, zonder korting, op de bankrekening die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke aan betaling, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke 15% van het factuurbedrag bedraagt met een minimum van 100 euro). Betalingskosten zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. In ieder geval is de klant in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Bloovi bv voor de invordering de hulp van derden heeft moeten inroepen. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 27 maart 2012: “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.

Indien Bloovi bv hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.

12. Klachten en betwistingen betreffende de factureringen moeten binnen de 8 dagen na de factuurdatum gemaild worden naar boekhouding@bloovi.be of per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Bloovi bv verstuurd worden. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.

13. Bloovi bv is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige andere schadevergoeding. Bloovi bv zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Bloovi bv gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

14. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Bloovi bv het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Bloovi bv verleende diensten betalen, alsook de kosten die Bloovi bv moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Bloovi bv nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Bloovi bv. Bovendien behoudt Bloovi bv het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

15. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Bloovi bv moeilijker of kostelijker maakt, is Bloovi bv gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.

16. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de klant en Bloovi bv hiertoe gezamenlijk beslissen. Als klant begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de klant. Meerwerk omvat onder andere alle eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de klant die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan Bloovi bv kenbaar werden gemaakt.

17. De annulatie van een bestelling voor een partnerpakket door de klant is mogelijk zolang Bloovi bv haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

18. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Bloovi bv. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bloovi bv in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Bloovi bv de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bloovi bv slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 (aansprakelijkheid).

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de klant jegens Bloovi bv en/of jegens de door Bloovi bv eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Bloovi bv en/of de door Bloovi bv eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

19. Annulatievoorwaarden voor events en open opleidingen in België: annulatie door deelnemer

Annulaties zullen enkel aanvaard worden indien via e-mail verzonden en indien ontvangen voor de genoteerde deadline. Alle terugbetalingsaanvragen moet door de deelnemer zelf worden aangevraagd. Terugbetalingsaanvragen moet een vermelding hebben van de naam van de deelnemer en met een aanvaardbare reden en bewijs van de deelnemer waarom hij niet aanwezig kan zijn. Terugbetalingen worden niet uitgevoerd voor deelnemers die beslissen om niet op het event of op de open opleiding aanwezig te zijn.

Deadlines:
• Indien u annuleert 30 dagen of langer voor het event of de open opleiding: 0 % van de registratie-fee moet worden betaald
• Indien u annuleert 14 tot 30 dagen voor het event of de open opleiding: 50 % van de registratiefee moet worden betaald
• Indien u annuleert 0 tot 14 dagen voor het event of de open opleiding: 100 % van de registratiefee moet worden betaal

Het wisselen van persoon op een ticket is altijd mogelijk, mits eventuele meerkost indien dit van toepassing zou zijn.

20. Annulatievoorwaarden voor trips en buitenlandse reizen: annulatie door deelnemer

Voor elke reis die geboekt wordt is er een niet terugvorderbare fee van minimaal € 500. Bij sommige reizen zelfs hoger.
Annulatie voor trips en buitenlandse reizen is niet mogelijk en is bijgevolg op eigen verantwoordelijkheid.

Deelnemers die een trip of buitenlandse reis boeken met Bloovi bv worden geacht een annulatie- en reisverzekering af te sluiten. Annulatiekosten worden bijgevolg gedekt door de verzekeraar waar de desbetreffende deelnemer een verzekering heeft afgesloten. Bloovi bv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden kosten.

Het wisselen van persoon op een ticket voor een trip is mogelijk, mits eventuele meerkost indien dit van toepassing zou zijn. Wij volgen hierbij de geldende regels van het moment.

21. Annulatievoorwaarden voor events, open opleidingen en trips: annulatie door Bloovi bv
De organisator (Bloovi bv) behoudt zich het recht om een event, open opleiding of trip te annuleren door een te laag aantal deelnemers of andere omstandigheden die het event, de open opleiding of trip niet leefbaar zouden maken. Als dit voorvalt, dan krijgen alle registranten/deelnemers aan de event, open opleiding of trip hun registratie-fee terugbetaald of krijgen ze een tegoedbon. Indien de annulatie-omstandigheden van die aard zijn dat een event, open opleiding of trip op een latere datum plaatsvindt, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de registraties te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.

Deze annulatie policy is van toepassing op alle events, open opleidingen en trips die Bloovi organiseert. Tenzij anders vermeld op de trips & events website of de webpagina van de open opleiding.

22. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Bloovi bv, heeft Bloovi bv de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (GDPR). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Bloovi bv persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleind ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. Bloovi bv behandelt de persoonsgegevens van de klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de klant. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

23. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

24. De klant verklaart zich ermee akkoord dat Bloovi bv de aan hem geleverde producten en diensten mag opnemen in zijn referentieportfolio.

25. De documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van Bloovi bv zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bv. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door Bloovi bv.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Bloovi bv ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Bloovi bv onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Bloovi bv waarvan hij kennis neemt.

26. De klant vrijwaart Bloovi bv alsmede alle consultants die deel uitmaken van het Bloovi bv of de consultants die voor rekening van Bloovi bv werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Bloovi bv voor rekening van de klant.

27. Bloovi bv blijft ten allen tijde, zowel tijdens als na de opdracht, eigenaar van de online en offline content. Indien de klant content wenst over te nemen, in welke hoedanigheid dan ook, dient hij contact op te nemen met Bloovi bv. Content kan enkel overgenomen worden mits schriftelijke toestemming van Bloovi bv en steeds met vermelding naar Bloovi bv.

28. Het is de klant verboden om gedurende de duur van de samenwerking met Bloovi bv, evenals vierentwintig (24) maanden na het einde van deze samenwerking, direct of indirect te contracteren met een aangestelde van Bloovi bv. De schade die Bloovi bv lijdt bij overtreding wordt contractueel vastgelegd op de totale bruto vergoeding exclusief patronale lasten van de afgeworven aangestelde gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de afwerving, onverminderd het recht.

29. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

30. De overeenkomst tussen Bloovi bv en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat Bloovi bv tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.