Newsletters

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BLOOVI BVBA
 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Bloovi bvba aan haar klant(en) levert. Telkens een klant een beroep doet op de diensten van Bloovi bvba, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Eventuele tegenstrijdige algemene voorwaarden uitgaande van de klant zullen enkel toepasselijk zijn mits voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke aanvaarding ervan door Bloovi bvba. Behoudens publicatie of mededeling uitgaande van Bloovi bvba, onder welke vorm dan ook, zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing op de toekomstige relaties tussen partijen. Iedere aanvulling, wijziging of afwijking aan of van deze algemene voorwaarden, moet voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk worden aanvaard door Bloovi bvba.

2. Bloovi bvba heeft de mogelijkheid om opdrachten toe te wijzen aan een ieder van de consultants die voor rekening van Bloovi bvba werken en is ook vrij om de ene consultant te vervangen door een andere, zonder dat de klant zich tegen zulke beslissing kan verzetten. Bloovi bvba heeft tevens de mogelijkheid om bepaalde opdrachten uit te besteden aan andere consultants die geen deel uitmaken van Bloovi bvba voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten.

3. Bloovi bvba verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbindt Bloovi bvba zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. Bloovi bvba is in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de klant, aan derden of aan overmacht. Eventuele vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4. Alle documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. die Bloovi bvba overmaakt aan haar klanten is onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de klant de confidentialiteit ervan respecteert. De klant mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bvba.

5. De documenten, presentaties, informatie, adviezen, enz. uitgaande van Bloovi bvba zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bvba. Voormelde documenten zijn eigen aan specifieke situaties en specifieke klanten en kunnen derhalve niet zomaar getransponeerd of toegepast worden op andere situaties of andere organisaties, zonder een nieuwe analyse door Bloovi bvba.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Bloovi bvba ten allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Bloovi bvba onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Bloovi bvba waarvan hij kennis neemt.

6. De klant vrijwaart Bloovi bvba alsmede alle consultants die deel uitmaken van het Bloovi bvba of de consultants die voor rekening van Bloovi bvba werken, voor elke aanspraak van een derde die het gevolg is van de levering van prestaties door Bloovi bvba voor rekening van de klant.

7. Alle prestaties van Bloovi bvba zijn middelenverbintenissen. Bloovi bvba is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
Bloovi bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Bloovi bvba zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Bloovi bvba of een aangestelde.
De aansprakelijkheid van Bloovi bvba met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Bloovi bvba. De totale aansprakelijkheid van Bloovi bvba, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Bloovi bvba werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Bloovi bvba geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
Bloovi bvba kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

8. Tenzij andersluidende overeenkomst tussen Bloovi bvba en de klant, factureert Bloovi bvba haar prestaties en haar kosten aan haar gebruikelijke tarieven die van tijd tot tijd aan de evolutie van de marktprijzen worden aangepast, zonder dat Bloovi bvba van deze wijzigingen voorafgaandelijk melding moet maken. Bloovi bvba behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen voorafgaandelijk aan de levering van de diensten.

9. De facturen van Bloovi bvba zijn betaalbaar uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij contractueel anders overeengekomen, zonder korting, op de bankrekening die op de factuur staat vermeld. Bij gebreke aan betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002, te rekenen vanaf factuurdatum, alsmede een bijkomende vergoeding (welke 15% van het factuurbedrag bedraagt met een minimum van 100 euro). Betalingskosten zijn voor rekening van de klant. Klachten en betwistingen betreffende de factureringen moeten binnen de 8 dagen na de factuurdatum gemaild worden naar boekhouding@bloovi.be of per aangetekend schrijven naar de maatschappelijke zetel van Bloovi bvba verstuurd worden. Na deze periode worden alle facturen geacht aanvaard te zijn.

Bloovi bvba is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de Klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enige andere schadevergoeding. Bloovi bvba zal in elk geval de Klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Bloovi bvba gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

10. Indien er zich na het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst door Bloovi bvba moeilijker of kostelijker maakt, is Bloovi bvba gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om haar verplichtingen in verhouding daarmee aan te passen.


11. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Bloovi bvba haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR.

Annulatie Voorwaarden events / open opleidingen

Annulatie door de deelnemer:

Annulaties zullen enkel aanvaard worden indien via e-mail verzonden en indien ontvangen voor de genoteerde deadline. Alle terugbetalingsaanvragen moet door de deelnemer zelf worden aangevraagd. Terugbetalingsaanvragen moet een vermelding hebben van de naam van de deelnemer en met een aanvaardbare reden en bewijs van de deelnemer waarom hij niet aanwezig kan zijn. Terugbetalingen worden niet uitgevoerd voor deelnemers die beslissen om niet op het event of op de open opleiding aanwezig te zijn.

Deadlines:
• Indien u annuleert 30 dagen of langer voor het event of de open opleiding: 0 % van de registratie-fee moet worden betaald
• Indien u annuleert 14 tot 30 dagen voor het event of de open opleiding: 50 % van de registratiefee moet worden betaald
• Indien u annuleert 0 tot 14 dagen voor het event of de open opleiding: 100 % van de registratiefee moet worden betaald

Annulatie door Bloovi:

De organisator (Bloovi) behoudt zich het recht om een event of open opleiding te annuleren door een te laag aantal deelnemers of andere omstandigheden die het event of de open opleiding niet leefbaar zouden maken. Als dit voorvalt, dan krijgen alle registranten/deelnemers aan de open opleiding hun registratie-fee terugbetaald. Indien de annulatie-omstandigheden van die aard zijn dat een event of open opleiding op een latere datum plaatsvindt, dan heeft de organisatie het recht om ofwel een volledige terugbetaling te doen of om de registraties te verplaatsen naar die latere, nieuwe datum.

Deze annulatie policy is van toepassing op alle events en open opleidingen die Bloovi organiseert. Tenzij anders vermeld op de event website of de webpagina van de open opleiding.

12. Beëindiging van de overeenkomst: Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Bloovi bvba het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Bloovi bvba verleende diensten betalen, alsook de kosten die Bloovi bvba moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Bloovi bvba nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Bloovi bvba. Bovendien behoudt Bloovi bvba het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

13. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Bloovi bvba, heeft Bloovi bvba de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Bloovi bvba persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

14. Indien een van de bepalingen of een deel van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar zou verklaard worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

15. De overeenkomst tussen Bloovi bvba en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent (België) exclusief bevoegd, met dien verstande dat Bloovi bvba tevens het recht heeft om de zaak aanhangig te maken voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.