Gebruikersvoorwaarden

Noot vooraf
De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze gebruiksvoorwaarden omvatten de juridische informatie met betrekking tot het bezoek en het gebruik van de website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de Privacyregeling. Als bezoeker wordt u vriendelijk verzocht deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website te bekijken of er op eender welke wijze gebruik van te maken. Door een verder bezoek aan de website of door eender welk gebruik ervan, verklaar elke bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als men hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of als men als gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij om de website niet verder te bekijken of te gebruiken.

Definities
Voor de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden wordt hierna verstaan onder:
- Website: de webpagina's van Bloovi die zich bevinden op http://www.bloovi.be
- Gebruiker, bezoeker en de hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website gebruikt of doet gebruiken en/of bekijkt of doet bekijken (hierna, de "Website");
- Bloovi, de vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de gegevens verder in deze voorwaarden zijn opgenomen.


Juridische informatie
1. De vennootschappen
Deze Website (www.bloovi.be ) wordt online aangeboden en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Bloovi bvba, Kortrijksesteenweg 88, 9830 Sint-Martens-Latem. E-mail: info@bloovi.be Tel: +32 09 278 22 60 BTW: BE 0837 552 240

2. Toepassingsgebied
Deze gebruiksvoorwaarden omschrijven de voorwaarden waaronder Bloovi toegang verleent tot haar Website en de diensten die daar worden aangeboden. Als bepaalde gebruiksvoorwaarden duidelijker of uitgebreider worden behandeld in een andere reglementaire tekst (bijvoorbeeld in de Gebruikersovereenkomst of de Overeenkomst Werkgevers ("Algemene Voorwaarden")) die eveneens van toepassing zijn, dan hebben de bepalingen van die andere tekst voorrang op de inhoud van deze Voorwaarden.

3. Inhoud en gebruik van de Website
Als gebruiker gaat men ermee akkoord dat het gebruik van de Website of van informatie die daarin opgenomen is, uitsluitend op eigen risico gebeurt. De Website en alle materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn: "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.

Bloovi doet alle redelijke inspanningen om op de website correcte en bijgewerkte informatie aan te bieden. Wanneer Bloovi op de hoogte wordt gebracht van eventuele fouten en onjuistheden op hun Website, dan worden alle redelijke middelen aangewend om die zo snel mogelijk te verbeteren. Er kan geen garantie worden gegeven dat ondanks de redelijke inspanningen nog steeds fouten en vergissingen kunnen voorkomen. Bloovi.be kan echter niet waarborgen dat de website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en vrij van fouten is. Daarom mag de opgenomen informatie als gebruiker niet blindelings worden vertrouwd. Als gebruiker controleert men best ook bij de betrokken derde partij van wie de informatie afkomstig is.

Bloovi kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een nadeel dat de gebruiker zou ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de website van Bloovi.be of op een website van derden waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat de gebruiker ermee akkoord dat het downloaden van informatie of het op een andere wijze verkrijgen van informatie door het gebruik van de website naar eigen goeddunken en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Als gebruikers is men zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan eigen computersysteem en voor het verlies van gegevens dat het gevolg zou zijn van het downloaden van informatie.

We willen elke gebruiker er op attent maken dat Bloovi geen enkele rol speelt in het recruteringsproces en geen verantwoordelijkheid draagt voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de advertenties van de werkgevers, noch voor de c.v.'s van de geregistreerde gebruikers. Als gebruiker gaat men er daarom mee akkoord dat de website: algemeen van aard is en niet als doel heeft te beantwoorden aan de specifieke situatie van een natuurlijk of rechtspersoon; in de beschrijving van een jobaanbieding of c.v. niet noodzakelijk compleet of exhaustief is; soms verwijst naar de website van derden waarop Bloovi geen enkele controle heeft en waarvoor ze elke vorm van aansprakelijkheid afwijst. geen aanbod inhoudt waarbij door de loutere aanvaarding van de gebruiker tot een overeenkomst kan worden besloten. Bijgevolg kan men Bloovi niet aansprakelijk stellen voor welk nadeel dan ook dat ontstaat bij gebruik van de website waarbij geen rekening wordt gehouden met de bovengenoemde beperkingen.

4. Links naar externe webpagina's
De website bevat links naar websites of webpagina's van derde partijen. Bloovi bvba hebben geen invloed op de inhoud van die sites en/of pagina's en kan dus ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan. Wanneer wij op de hoogte worden gebracht van een eventuele schadelijke inhoud achter een van de links op de website, dan wordt de link meteen onderzocht en, waar nodig, verwijderd.

5. Wijzigingen aan de Website
Bloovi.be heeft het recht om de informatie die op de Website gepubliceerd wordt ten alle tijde te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de Voorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden op de Website door te nemen. Als men de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geef elke bezoeker daarmee aan dat men instemt met gedane wijzigingen en deze aanvaardt. Bovendien wijzen Bloovi elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de Voorwaarden.

6. Werking van de Website
Bloovi.be doet zijn best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen (toegankelijk 7 dagen op 7 en 24 uur op 24) en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Bloovi doet al wat redelijk is om ongemakken die door technische fouten veroorzaakt worden zoveel mogelijk te beperken. Bloovi bvba kunnen evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er virussen worden binnengebracht. Daarom kan Bloovi.be niet garanderen dat de toegang tot de Website niet onderbroken wordt of op een andere manier hinder ondervindt. Bijgevolg kan men als gebruiker Bloovi bvba niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welk gebruik van de website of van een website van derden waarnaar verwezen wordt. Bovendien erkent elke gebruiker Bloovi bvba het recht hebben om de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken om mogelijke gevallen van misbruik of fraude op te sporen of te onderdrukken, of om technische of operationele functiestoornissen te verhelpen. Dergelijke onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de website aan te brengen, als om een regelmatig technisch onderhoud en een bijwerken van de inhoud te verzekeren. Men kan Bloovi bvba niet verantwoordelijk stellen voor een nadeel dat men lijdt door dergelijke onderbrekingen.

7. Verplichtingen van de gebruiker/bezoeker
Buiten wat in de andere gebruiksvoorwaarden is bepaald, engageert elke gebruiker zich in het bijzonder om:

a/ de website als een goede huisvader te gebruiken, i.e. op een manier die redelijk is; b/de website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden; c/ te voorkomen dat door onvoorzichtig gebruik van de website of gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doet aan de inhoud van de website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de website veroorzaakt, of bijdraagt aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan Bloovi.be of aan derden.d/de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van Bloovi bvba of die van derden.e/op de website geen andere websites, logo's, foto's of andere elementen in te voeren, hyperlinks of verbindingen met andere websites te maken zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bvba. Wanneer Bloovi bvba vaststellen of redelijkerwijze vermoeden dat een specifieke gebruiker één van de bovenstaande bepalingen (letter a tot en met e) heeft geschonden of enige andere verplichting die voortkomt uit de bepalingen van de andere gebruiksvoorwaarden heeft overtreden, dan kunnen Bloovi bvba deze specifieke gebruiker zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten
Elke gebruiker aanvaardt en erkent dat de website foto's, video's, white papers, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en andere materiaal kan bevatten (hierna "Informatie") die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten van Bloovi bvba of van derden. Als gebruiker krijg je van Bloovi bvba een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dat betekent dat men de website mag bekijken en de informatie mag downloaden, dat men van deze informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de website worden aangeboden op een normale wijze mag reproduceren en gebruiken. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron van de informatie steeds op een zichtbare en duidelijke manier wordt vermeld. Behoudens wat hierboven vermeld is, is het niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mede te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bloovi bvba.

Bescherming van de persoonsgegevens
Wij besteden de grootste zorg aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die men aan ons meedeelt. Onze privacyregeling zijn verder te vinden op deze site.

Ons contacteren
Voor meer uitleg of enige verduidelijking wat deze gebruiksvoorwaarden betreft, word men vriendelijk verzocht contact op te nemen met Bloovi: Tel: +32 09 278 22 60 E-mail: info@bloovi.be 

Wij doen ons best om misverstanden, klachten, technische of operationele problemen in verband met de website of de kwaliteit van haar inhoud binnen redelijke tijd op te lossen.

Rechtsgeldigheid van de gebruiksvoorwaarden
De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

De bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde uit het Belgische of het Europese recht. Wat de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en de relatie met de andere juridische teksten die door Bloovi werden opgesteld betreft, verwijzen wij naar wat beschreven werd onder 2. Toepassingsgebied.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en rechtbanken van Gent zijn die de bevoegdheid hebben om daar in geval van een geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden, kennis van te nemen.