Newsletters

Privacybeleid Bloovi

Verantwoordelijke voor de verwerking

Bloovi bvba, Kortrijksesteenweg 180/2b 9830 Sint-Martens-Latem dataprotection@bloovi.be

Elke verwerking van persoonsgegevens die verband houdt met deze website is onderworpen aan de Belgische wet (wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Verwerkte persoonsgegevens

Onderstaande categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de specifieke relatie wij met u hebben:

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie, geboortedatum
 • Postadres telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en ondernemingsnummer
 • Informatie ivm uw inschrijvingen en /of sponsoring voor onze activiteiten/evenementen
 • elke andere informatie die u vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website en/of gestelde vragen of het downloaden van een whitepaper)
 • uw domeinnaam (automatisch gedetecteerd bij elk bezoek aan onze website)
 • informatie betreffende de door u geconsulteerde pagina’s.
 • datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron
Informatie afkomstig van derde partijen

Wij kunnen ook informatie die op u betrekking heeft ontvangen van derde partijen (bv. Van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de commercialisatie van persoonsgegevens) en die wij gebruiken om de informatie die we rechtstreeks bij u inwinnen aan te vullen, teneinde uw persoonsgegevens actueel te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor hierna volgende doeleinden:

 • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt
 • Op uw wens/actie bij het downloaden van whitepapers
 • Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelname tot onze wedstrijden of commerciële acties te kunnen beheren
 • Om u te kunnen contacteren voor de promotie van onze producten en/of diensten, eventueel op basis van uw marketing profiel, of om aan derden toe te laten u te kunnen contacteren voor de promotie van hun eigen producten en/ of diensten.
 • Om uw persoonsgegevens te centraliseren, combineren en verrijken met nuttige informatie afkomstig van derde partijen
 • Om u te contacteren in het kader van marktstudies betreffende de diensten van Bloovi
 • Om de inhoud van onze website te optimaliseren
 • Voor het naleven van onze boekhoudkundige verplichtingen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

Uw e-mailadres zal slechts met uw voorafgaandelijke toestemming worden gebruikt of binnen de wettelijke beperkingen van het KB van 4 april 2003 inzake het verzenden van reclame via elektronische post.

Doorgave van uw persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen aan volgende categorieën van derden worden doorgegeven:

 • Aan onze verwerkers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren zoals accountant, Cloud-oplossingen, ev. andere consultants …. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen en in overeenstemming met dit privacy beleid.
 • Aan onze commerciële partners die u persoonsgegevens kunnen gebruiken om u promotionele aanbiedingen te sturen, eventueel op basis van uw marketing profiel.

Doorgave van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de Europese Unie

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Welke rechten heeft u? Hoe kunt u deze uitoefenen?

Uw recht op toegang en verbetering:

Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens.

Uw recht op verzet:

U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketing profielen.
U hebt ook het recht zich te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor de zelfde direct marketing doeleinden.
Wilt u uw gegevens uit onze database laten verwijderen? Contacteer ons via onderstaande gegevens met aanvraag tot verwijderen van uw gegevens.

Uitoefening van uw rechten:

Om uw rechten uit te oefenen dient u ons een schriftelijk verzoek over te maken.
U kan uw verzoek richten aan volgend adres:

U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be