De kersverse regering-Jambon heeft de ambitie uitgesproken om Vlaanderen naar 'the next level' te brengen. Door een hogere werkzaamheidsgraad, een digital first-mindset en een doorgedreven focus op innovatie. De blik naar boven is eveneens een subtiele verwijzing naar de Scandinavische landen die als inspiratiebron dienen voor verschillende beleidsdomeinen. Een recente studiereis in Denemarken leert alvast het volgende: Edtech en HR tech zijn zoveel meer dan een verzameling van applicaties, ze veranderen fundamenteel de businessmodellen binnen leren en onderwijs en herpositioneren scholen en de rol van studenten. Ze leveren toekomstmodellen op voor levenslang leren, ondersteund door sterke partnerschappen tussen publieke en private organisaties.

Denemarken gaat voor Edtech

De activiteitsgraad (15-64 jaar) in Denemarken is met 79,4% bij de hoogste van Europa. Dit komt vooral door de hoge participatie van vrouwen. Het land kent een relatief lage jeugdwerkloosheidsgraad: slechts 11% in 2017. De participatie aan formeel en niet-formeel leren door volwassenen is eveneens bij de hoogste van de OECD-landen. Ten opzichte van het Europese gemiddelde (50%) scoort Denemarken dan ook bijzonder goed met zijn 66%. Waarin investeert het Scandinavische land ervoor om de vlucht vooruit te nemen?

Eén van de initiatieven is ‘Denmark Edtech’, een non-profitorganisatie die de samenwerking inzake leertechnologie in Denemarken wil bevorderden. De leden zijn bedrijven, analisten, onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van leertechnologie. Het zijn gesprekspartners die Edtech als een strategische investering zien om op een andere manier te leren en met andere businessmodellen binnen leren aan de slag gaan. Het digitaal ondersteunen van kennis verlaat immers de kennissilo’s omdat digitalisering en technologie transversaal verschillende mogelijkheden leren en werken doorkruist.

Niet enkel kennisvergaring op school

Expliciete doelstellingen van 'Edtech Denmark’ zijn de kennis rond Edtech te inventariseren en publiekelijk te maken, matching events op te zetten tussen gebruikers en aanbieders, het gebruik van Edtech te monitoren en de impact ervan te meten.

De principes waarmee de non-profit organisatie te werk gaat, zijn tweeërlei. Vooreerst is de kernboodschap: samenwerking tussen de verschillende leden waarbij elk bijdrage noodzakelijk is in de waardecreatie van 'Edtech Denmark', tussen onderzoekscentra, opleidingsinstellingen en applicaties. Daarnaast wordt de focus op de eindgebruiker gelegd. 'Edtech Denmark' geeft dit aan met ‘Brugerdreven innovation'. Dit verwijst naar het actief integreren van de eindgebruiker in het prioriteren van wat ontwikkeld wordt en hoe het ontwikkeld wordt.
Hierdoor ontstaan nieuwe businessmodellen die de rol van wie nu als kennisverstrekker wordt aanzien danig verandert. De school is niet langer de enige mogelijkheid om kennis te vergaren. Technologie maakt het ook mogelijk om peer to peer informatie te delen, kennis en kunde gemakkelijker over te dragen en het individu in de driver's seat te zetten van de eigen leerloopbaan.

Welke technologie?

EDtech Denmark focust zich in eerste instantie op het pedagogische luik van Edtech en dit omwille van verschillende mogelijkheden. Edtech kan bijdragen tot de kwaliteit van leren, de efficiëntie van het leren verhogen, en lerende in staat stellen om bijkomende kennis of vaardigheden aan te leren. Gekende voorbeelden hiervan zijn Massive Open Online Courses (MOOCs), educatieve apps of games, en systemen voor synchroon afstandsonderwijs. Een recentere evolutie is het gebruik van immersieve technologieën zoals virtual reality (VR) en augmented reality (AR).

Toch zien ze ook heel wat mogelijkheden voor technologie in de omkadering van de leertrajecten. Er wordt verwacht dat iedereen in de toekomst meer en meer zal moeten alterneren tussen leren en werken. Die afstemming moet administratief zo eenvoudig mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een digitaal competentieportfolio, een tool om werknemers te matchen met nieuwe werkgevers of online screeningsinstrumenten.

Vlaams platform 'Levenslang Leren'

Hoe hoog kijken we in Vlaanderen naar boven? Heel hoog. De Vlaamse regering wil werk maken van levenslang leren en de werkzaamheidsgraad naar een veel hoger niveau brengen. De ambitie om een platform 'Levenslang Leren' op te richten dat verschillende stakeholders bij elkaar brengt, oogt veelbelovend. Ook de koppeling om levenslang leren te koppelen aan innovatie biedt veel perspectief in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

Bestaat er dan zoiets als Edtech in Vlaanderen? De eerste tekenen zijn alleszins aanwezig. De combinatie van kennisinstellingen, opleidingsverstrekkers en appbouwers vinden we alleszins terug. Imec.istart, VRT Sandbox, VDAB, ITEC, T2-campus, SYNTRA Vlaanderen bundelen de krachten om als consortium Edtech op de kaart te zetten, kenbaar te maken en mee de toekomst van leren vorm te geven.