Elise Carton, senior manager venture deals bij PwC België

Corporate venturing vindt ook bij ons steeds meer ingang. Logisch, want de trend waarbij gevestigde bedrijven een structurele samenwerking aangaan met en/of participeren in een start-up levert dubbele winst op. De corporate profiteert van innovatie- en concurrentievoordeel, terwijl de start-up kan rekenen op de expertise, het netwerk en de (financiële) slagkracht van de partner. Om corporate venturing maximaal te stimuleren sloegen Antwerp Management School (AMS) en PwC de handen in elkaar om de Corporate Venturing Circle te lanceren, waarin corporates ervaringen delen. “Hopelijk kunnen we er het ecosysteem in België mee versterken.”

Elise Carton is senior manager venture deals bij PwC. Dat houdt (onder meer) in dat ze corporates begeleidt in venture deals. “Op meer dan één vlak”, vertelt ze daarover. “Zo kan het zijn dat corporates willen investeren in een start-up, maar niet weten hoe dat financieel te structureren. Maar het kan ook op meer strategisch niveau, in die zin dat een corporate iets wil doen met start-ups, maar niet goed weet hoe dat concreet aan te pakken. PwC is trouwens niet alleen adviseur, maar ook zélf een corporate die aan corporate venturing doet. In die zin is de organisatie ook mijn eigen klant (lacht).”

Structurele samenwerking

Bij PwC definiëren we corporate venturing heel breed als elke mogelijke samenwerking tussen corporates en start-ups – die niet in de nauwe benadering van participatie of investering. Samen een pilot opzetten of besparing realiseren kan ook al een voorbeeld van corporate venturing zijn. Zolang het maar een structurele samenwerking betreft. Zelfs een corporate die klant is van een start-up in plaats van een gevestigde waarde zien wij als – weliswaar een minder invasieve vorm van – corporate venturing.”

“Binnen The Art of Corporate Venturing, het onderzoeksproject dat AMS en PwC samen hebben opgezet en waarin ook de Corporate Venturing Circle zijn plaats heeft, hebben we maar liefst twintig van die samenwerkingsmanieren gedefinieerd”, vult Robin De Cock aan. Hij is professor Innovatie en Ondernemerschap aan Antwerp Management School, waar hij als coach in de innovation labs van de Master in Innovation and Entrepreneurship bovendien al meer dan 120 start-ups de vleugels zag uitslaan.

Robin De Cock

“Dat gaat van low touch contacten over accelerators, incubators en start-up studio’s tot heuse acquisities, ofte de extreemste vorm waarin de start-up volledig wordt overgenomen. Kortom, een heuse wildgroei aan structurele contacten, waardoor we kunnen zeggen dat corporate venturing vandaag een echt koepelbegrip is geworden. En alleen maar belangrijker voor corporates. In die zin onderscheidt corporate venturing zich dus ook van private durfkapitaalfondsen: het kan naast financiële ook tal van strategische doelstellingen nastreven.”

Barometer ontwikkeld

“Daarnaast hebben we samen de Corporate Venturing Barometer ontwikkeld, om na te gaan hoe het in België met de samenwerking tussen corporates en start-ups gesteld is. Een van de conclusies is dat er alleen maar meer sprake van is: beide partijen zoeken steeds vaker naar manieren om samen te werken met elkaar. Tijdens de studies die we daarrond hebben gedaan is het aantal samenwerkingen van 20 naar 23 procent gestegen. Uit onze laatste bevraging gaf overigens 41 procent van de corporates aan in de toekomst nog meer op corporate venturing in te zetten.”

Uit onze laatste bevraging gaf 41 procent van de corporates aan in de toekomst nog meer op corporate venturing in te zetten

Die samenwerking met AMS is voor PwC een opportuniteit”, vult Elise Carton aan. “Ten eerste omdat wij niet vaak in de mogelijkheid zijn om aan diepteresearch te doen, terwijl de School over de juiste resources en methodologieën beschikt. En ten tweede omdat die Corporate Venturing Barometer voor ons een schitterend instrument is om het landschap en onze klanten daarin beter te begrijpen: leeft corporate venturing er? Moeten wij als PwC een wat meer educatieve in plaats van adviserende rol opnemen?”

Innovatiekracht tenietgedaan

De populariteit en verbreding van corporate venturing heeft meerdere redenen. “Zo is de enge definitie van acquisitie voor een corporate ongelooflijk duur”, licht Elise Carton toe. “Bovendien wordt de reden van aankoop – de enterpreneurial spirit, agility, innovatiekracht … – net door die aankoop vaak tenietgedaan. Omdat de start-up gepusht wordt in de reporting, payroll en wat nog meer van de corporate.”

Elise Carton

“Nog een reden is dat veel creatieve krachten die in corporates actief waren vandaag beslissen om in de wereld van start-ups te werken, ook enorm geboomd is”, vult De Cock verder aan. “Dat alles verklaart waarom er veel meer alternatieve vormen werden en worden bekeken: het kan investeringen besparen en corporates blijven toegang hebben tot creativiteit.”

In het gat springen

Binnen de Corporate Venturing Circle brengen AMS en PwC corporate venturing professionals uit verschillende bedrijven uit heel diverse industrieën en sectoren samen, zodat die elkaar kunnen inspireren en van elkaars – vaak gelijklopende – challenges, en ervaringen kunnen leren. Bijvoorbeeld wat betreft governance.

“Het zijn dus voor alle duidelijkheid geen bedrijven die willen beginnen met corporate venturing”, aldus Elise Carton. “We willen geen eenrichtingsverkeer waarin wij alleen maar expertise en onderzoeksresultaten delen, we streven daarentegen naar een lerend netwerk waarin peers kennistransfers rond corporate venturing mogelijk maken. Dat was ook echt een gat in het netwerklandschap in België, waar al heel wat netwerken bestonden en bestaan rond ondernemen of venture capital-profielen – naast de vele sectorgerichte netwerken.”

We streven naar een lerend netwerk waarin peers kennistransfers rond corporate venturing mogelijk maken

“Maar een netwerk voor mensen die binnen hun bedrijf verantwoordelijk zijn voor samenwerkingen met of investeringen in start-ups? Dat hadden we nog niet. Vandaar dus dat we met de Corporate Venturing Circle in dat gat springen. We mogen onszelf dus zeker uniek in België noemen.”

Ecosysteem versterken

“Hopelijk kunnen we daarmee het ecosysteem in België verder versterken”, aldus Robin De Cock. “We hebben hier weliswaar enkele spelers die daar heel sterk in zijn. Maar als je dat vergelijkt met andere landen als Duitsland – waar ze al heel wat verder staan en zowat elk bedrijf aan corporate venturing doet – dan denk ik dat we er goed aan doen om onze expertise te bundelen en de best practices open met elkaar te delen.”

Master in Innovation and Entrepreneurship (AMS)

“Bijkomend voordeel is dat we het onderzoek dat we binnen AMS voeren kunnen testen en bespreken in die Circle. Op hun beurt kunnen de deelnemers ons voeden met hun struggles en inzichten, waarop wij ons onderzoek kunnen baseren. Dat is niet het hoofddoel van de Circle, maar het is wel mooi meegenomen. We willen vooral dat er zoveel mogelijk bedrijven in deelnemen, zodat anderen getriggerd zullen zijn om er ook mee te beginnen. Eigenlijk hopen we dat de Circle een katalysator wordt.

“Toen ik nog bij Imperial College London werkte, zei een VC-investeerder in Londen me dat een ecosysteem succesvol doen groeien hetzelfde principe moet volgen van een bos: laat eerst enkele grote bomen tot wasdom komen en hun zaadjes afgeven, zodat er daarnaast kleinere bomen kunnen ontstaan. Laat eerst maar enkele spelers succesvol zijn in België, zodat ze anderen kunnen triggeren. We mikken dan ook een exclusieve groep van tien tot vijftien professionals die maandelijks samenkomen.”